นักสืบควรเป็นอย่างไร ? และ วิธีการเป็นนักสืบ

นักสืบควรเป็นอย่างไร

นักสืบควรเป็นอย่างไร ? และ วิธีการเป็นนักสืบ

นักสืบควรเป็นอย่างไร ? นักสืบเอกชน อย่างน้อยต้องปฏิบัติตาม กฎจรรยาบรรณวิชาชีพ ที่อธิบายไว้ในประมวลจริยธรรม และ ระเบียบการทำงาน ที่จัดทำ และเผยแพร่ โดยสมาคมนักสืบเอกชน เนื่องจาก ยังไม่มีการออก

กฎหมาย นักสืบเอกชน กฎระเบียบ ที่เป็นปัญหา จึงได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐาน ของกฎระเบียบทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้

 

-กฎหมายสมาคม หมายเลข 5253

 

-ประมวลกฎหมายแพ่ง ของตุรกีหมายเลข 4721

 

-ข้อบังคับสมาคม นักสืบเอกชน

 

-มติสมัชชาสมาคม นักสืบเอกชน

 

-การตัดสินใจ ของคณะกรรมการกลาง สมาคมนักสืบเอกชน

 

ในส่วนที่สาม ของประมวลจริยธรรม และ ระเบียบการทำงาน เรื่องหน้าที่ อำนาจหน้าที่ และ ความรับผิดชอบ ของสมาชิกของสมาคม หน้าที่ และอำนาจ หน้าที่ของ นักสืบเอกชน ได้อธิบาย ไว้ดังนี้

 

-ตรวจสอบว่า คนในครอบครัว มีพฤติกรรมที่เป็นอันตราย ต่อครอบครัว หรือมีแนวโน้ม ที่จะนิสัยไม่ดีหรือไม่

 

-ค้นหาว่า คนที่หายไป หรือไม่สามารถได้ยิน

 

-ค้นหาสินค้า ที่ถูกขโมย หรือสูญหาย

 

-การพิจารณา ว่าผู้จัดการอาวุโส และ ตัวแทนของบริษัท มีความซื่อสัตย์ และเชื่อถือได้ ทัศนคติ และพฤติกรรม ที่มีต่อนายจ้าง หรือไม่ ว่าพวกเขาร่วมมือ กับบริษัทอื่นที่ขัดต่อบริษัทที่พวกเขา ทำงานด้วยหรือไม่

 

-การสอบสวนว่าตัวแทน ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย หรือ สาขาในเครือ บริษัท ดำเนินการตามเงื่อนไข ในสัญญา และ จรรยาบรรณ ทางการค้าหรือไม่

 

-การสอบสวน เกี่ยวกับ สังหาริมทรัพย์ และ อสังหาริมทรัพย์ ของบุคคล หรือองค์กร ที่ดำเนินการ ตามกระบวนการบังคับใช้ และ สิทธิ และลูกหนี้ ของบุคคลภายนอก

 

-ภายในกรอบของกฎระเบียบ ทางกฎหมาย เช่น แบล็กเมล์ อุบัติเหตุ การฉ้อโกง การฉ้อโกง การสืบสวน การโจรกรรม การบัญชีปลอม กฎหมายครอบครัว สิทธิในทรัพย์สิน ทางปัญญา การเรียกคืน การสนับสนุนทางกฎหมาย การสังเกต และติดตามผล การสืบสวนติดตามผล และกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง , กฎหมายการค้า และกฎหมายภาระผูกพัน การวิจัยอื่น ๆ ที่ร้องขอ

 

นักสืบเอกชน ดำเนินการสืบสวน ตามที่ลูกค้าร้องขอตามสัญญา และ มีค่าธรรมเนียม ทั้งนักสืบเอกชน และ หน่วยงานนักสืบเอกชน ที่พวกเขาให้บริการ ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูล ที่ได้รับระหว่าง บริการเหล่านี้ แก่ใครก็ตาม

พวกเขามีหน้าที่ แสดงข้อมูล และ เอกสารทั้งหมด และ รายละเอียดทั้งหมดให้กับลูกค้า เท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากพวกเขา รู้ว่ามีการก่ออาชญากรรม ในระหว่างการให้บริการ ซึ่ง เกี่ยวข้องกับตำรวจ ทหาร หรือ กรมทหาร

ราบ พวกเขาจะต้อง ให้ข้อมูล และ เอกสารที่เกี่ยวข้อง แก่สำนักงานอัยการ ในแง่ของจรรยาบรรณวิชาชีพ หน่วยงานนักสืบเอกชน และ นักสืบเอกชน ไม่สามารถให้ข้อมูล และ รายงานที่เป็นเท็จ แก่ลูกค้าของตนได้

 

โดยสรุปแล้ว นักสืบเอกชน ต้องรับผิดชอบ ตระหนักถึงความรับผิดชอบ และ ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม กับทั้งลูกค้า และหน่วยงานนักสืบเอกชน ที่พวกเขาทำงานด้วย เขาต้องทำงาน ทั้งหมด ที่ร้องขอในสัญญา และ อยู่ใน

ขอบเขต ของการวิจัย และส่งรายงาน เมื่อสิ้นสุดการทำงาน เขาต้องรู้หลักจริยธรรม ของอาชีพนักสืบ และรับใช้ตามนั้น

 

วิธีการเป็นนักสืบ

 

ไม่มีคำตอบ ที่แน่นอน สำหรับคำถามที่ว่า จะเป็นนักสืบ ได้อย่างไร ในสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจาก ไม่มีข้อบังคับทางกฎหมาย ในเรื่องนี้ จึงไม่ได้ กำหนดคุณสมบัติของนักสืบ เงื่อนไขของการเป็นนักสืบ หรือ ข้อจำกัด การ

กำกับดูแล ความรับผิดชอบ และ ภาระผูกพันของวิชาชีพนักสืบ แต่อาชีพนักสืบ ได้รับการฝึกฝนมาหลายปีแล้ว

 

ด้วยเหตุนี้ ลักษณะทางกฎหมาย ของวิชาชีพนี้ จึงได้รับการแก้ไข ภายในกรอบของกฎหมาย ที่มีอยู่ คุณสมบัติเฉพาะอาชีพ เงื่อนไข และ หลักการสมัครถูกกำหนด โดยกิจกรรม ของหน่วยงานนักสืบเอกชน และ สถาบันวิจัย

เอกชน และ ความพยายามของสมาคมนักสืบเอกชน ที่ปรึกษา และ นักวิจัย

 

งานนักสืบเอกชน คือ งานรวบรวมหลักฐาน ประเมินหลักฐานเหล่านี้ และหาข้อสรุป โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น กล้องวิดีโอ กล้อง ระบบบันทึกเสียง หรือ โดยการใช้อินเทอร์เน็ต และ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และใช้

ซอฟต์แวร์ต่างๆ เพื่อการสอบสวน

 

ดังนั้น นักสืบ หรือนักสืบเอกชน จะต้องเป็นบุคคลธรรมดา พวกเขาควรเป็นผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาของตน ได้รับการฝึกอบรม ในห้องปฏิบัติการทางอาญา มีความรู้ และ ประสบการณ์ในด้านจิตวิทยา และ อาชญาวิทยาทาง

อาญา และ แม้กระทั่งสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์อาชญากรรม

 

นักสืบเอกชน เป็นอาชีพทั่วไป ในอเมริกา และยุโรป เช่นเดียวกับในประเทศเหล่านี้ เราก็เช่นกันอาชีพ การทำงานโดยทั่วไป ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ที่เกษียณจากสถาบัน ของรัฐ ส่วนใหญ่พวกเขา จะ

ทำงาน ร่วมกับ กองกำลังรักษาความปลอดภัย ในขณะปฏิบัติหน้าที่

 

นักสืบ และ ผู้สืบสวนเอกชน จะเก็บข้อมูล ประจำตัวของพวกเขาตลอด จนข้อมูลของบุคคล และ องค์กร ที่พวกเขาทำงานด้วย เป็นความลับ ระหว่างการทำงาน ทันทีที่พวกเขารู้ ว่าพวกเขาเป็นที่รู้จัก พวกเขา มีส่วนร่วม กับผู้

ช่วย ของพวกเขา

 

ดังที่กล่าว นักสืบเอกชน คือผู้ที่เข้าใจ จิตวิทยาสังคม รู้เทคนิคการสืบสวน และ สอบสวน สามารถวิเคราะ ห์พฤติกรรมทางอาญา และ ส่วนบุคคล รู้กฎข้อบังคับ ทางกฎหมาย รู้จัก และ ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี การมีคุณสมบัติ

เหล่านี้ ไม่ใช่เรื่องง่าย มักต้องใช้ประสบการณ์ หลายปี ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นต้อง ติดต่อสำนักงานนักสืบ ที่เปิดทีละแห่ง และ การโปรโมตทางอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ ในช่วงไม่กี่ปี ที่ผ่านมา

 

มีผู้คน ในทุกอุตสาหกรรม ที่ทำเงินได้ง่าย ไม่มีบุคคลดังกล่าว ในอุตสาหกรรมนักสืบ ด้วยการแพร่กระจาย ของอินเทอร์เน็ต บริษัทที่อ้างว่า เป็นหนึ่งในหน่วยงาน นักสืบเอกชนแห่งแรก หรือ อ้างว่ามีนักสืบ และ ผู้ช่วยวิจัยที่

มีความสามารถ มากที่สุด ในพนักงานของพวกเขา ผ่านไซต์ปลอม ที่พวกเขาตั้งขึ้น ในแต่ละวัน ความจริงที่ว่า กฎหมายนักสืบเอกชน ไม่ได้ถูกตราขึ้น ก็อยู่ในมือของคน ที่เป็นอันตรายเหล่านี้

 

หากผ่านกฎหมายนี้ จะต้องยื่นคำร้อง ต่อคณะกรรมการ นักสืบเอกชนจังหวัด เพื่อที่จะได้เป็นนักสืบเอกชน ค่าคอมมิชชันนี้ จะประเมินใบสมัคร ภายใน 60 วัน และ หากเห็นว่าเหมาะสม จะส่งไปที่ คณะกรรมการนักสืบ

เอกชน คณะกรรมการ จะตัดสินใจภายใน 45 วัน ถ้าเขาพบว่า ใบสมัครเป็นบวก ใบอนุญาตนักสืบเอกชน จะออก และ ส่งมอบ

 

private detective bangkok

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *